Vertrouwelijkheid & Regelgeving

Een aantal wettelijke aspecten die ik graag onder de aandacht wil brengen:
 • Vertrouwelijkheid
 • Klachten
 • Regelgeving
  • Belangrijke informatie voor ouders, niet getrouwd en/of zonder geregistreerd partnerschap
  • Belangrijke informatie omtrent hulpverlening aan kinderen & jongeren
   • Kinderen tot 12 jaar
   • Kinderen & jongeren van 12 tot 16 jaar
   • Jongeren vanaf 16 jaar

Vertrouwelijkheid

Het beheer van het dossier en de geheimhoudplicht gebeuren conform de regels van de beroepscode van de beroepsverenigingen. Als lid van verschillende beroepsverenigingen (NIP en NVO) en als BIG geregistreerde GZ psycholoog ben ik in het uitoefenen van mijn beroep gebonden aan de beroepscodes. In zo’n beroepscode zijn zaken als vertrouwelijkheid, dossiervorming en rapportage geregeld. In het intakegesprek spreek ik deze zaken ook met u door.
Per 25-5-2018 is iedere praktijk verplicht om zijn privacybeleid te publiceren. Dit kunt u vinden onder Privacybeleid

Klachten

In het werken met elkaar kunnen er misverstanden ontstaan. Ik vind het prettig als we dit met elkaar kunnen bespreken om zo tot een werkbare oplossing te komen. Mochten we er met elkaar niet uitkomen dan kunt u zich met uw klacht richten tot één van de beroepsverenigingen (NIP, NVO, VEN) waarvan ik lid ben.

Regelgeving

Bij de behandeling van kinderen en jongeren zijn er twee regelingen die ik graag apart onder uw aandacht breng:

Belangrijke informatie voor ouders, niet getrouwd en/of zonder geregistreerd partnerschap

Wettelijk is vastgelegd dat kinderen van bovengenoemde ouders pas uitgenodigd mogen worden voor een intakegesprek als beide ouders hiertoe schriftelijk toestemming hebben gegeven. Download hier het formulier.
Zoals eerder beschreven start de hulpverlening met een intake en na deze intake wordt er een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staan de behandeldoelen en de te gebruiken methodiek beschreven. Dit behandelplan wordt voorgelegd aan beide ouders. Wanneer het behandelplan, ondertekend door beide ouders weer is teruggestuurd neem ik contact op om vervolgafspraken te maken.

Belangrijke informatie omtrent hulpverlening aan kinderen & jongeren

Hulpverlening aan kinderen en jongeren en de verschillende leeftijden met bijbehorende regels:

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen in deze leeftijdscategorie mogen niet zelf beslissingen nemen m.b.t. hulpverlening. Het zijn dan hun ouders of hun voogd die dit doen. Deze kinderen moeten wel geïnformeerd worden op een wijze die ze kunnen begrijpen.

Kinderen & jongeren van 12 tot 16 jaar

In deze leeftijdscategorie zijn de jongeren vaak wel in staat om hun situatie te overzien en kunnen zij zich hierover een mening vormen. Het is nu belangrijk dat zowel de ouders als de jongeren kunnen instemmen met de aanmelding en de behandeling door bijvoorbeeld een psycholoog. Wanneer de ouders en de jongere niet tot een gezamenlijke beslissing kunnen komen dan is het afhankelijk van de reden van aanmelding welke visie de doorslag zal geven tot wel/niet behandelen.

Jongeren vanaf 16 jaar

Volgens de wet, WGBO, hebben jongeren vanaf deze leeftijd zelf beslissingsrecht. De ouders kunnen alleen met toestemming van de jongere geïnformeerd worden over het verloop van de behandeling.

Privacybeleid

Meer informatie over het waarborgen van uw persoonlijke gegevens treft u in het document privacy policy.